Úmyslné ublížení na zdraví patří k nejzávažnějším jednáním pachatele vůči oběti.

Pokud je navíc úmyslné násilné jednání směřováno vůči osobě seniorského věku, tedy bezesporu osobě zranitelnější, tak musí agresor vědět, že ke zraněním závažnějšího charakteru dochází prakticky vždy, a to s ohledem na zranitelnější tělesnou schránku seniora.

Nebezpečnost spočívá v úmyslném jednání, tedy v jednání, které vědomě směřuje k určitému negativnímu důsledku v oblasti naší tělesné integrity. Právě ona vědomost pachatele, že konkrétním úkonem chce způsobit zranění jinému člověku, či alespoň srozumění pachatele s možnými následky nebezpečného jednání, vede soudy k vyšší ochraně společnosti v podobě ukládání přísnějších trestů.

Senioři se bohužel stávají obětmi násilné trestné činnosti, avšak většinou se jedná o kombinaci touhy pachatele po majetkové hodnotě, kterou má senior u sebe, a předpokladu pachatele, že senior nebude klást vyšší míru odporu. V mnohých případech hraje významnou roli rychlost provedení útoku či jeho vysoká brutalita, která je schopna oběť zcela ochromit.

Z praxe lze vyzdvihnout případy, kdy pachatel naváže se seniorem družný rozhovor a po získání určité míry důvěry náhle zaútočí. Danému typu jednání se stěží ubrání osoba fyzicky zdatná, natož osoba vyššího věku. Pokud pachatel směřuje své jednání k odcizení majetkové hodnoty, tak je většinou jednání kvalifikováno jakožto loupež, avšak existují případy, kdy se pachatel uchýlí k útoku na zdraví seniora bez úmyslu získat majetkový prospěch.

Následky útoku bývají často fatální, respektive dochází k závažným zraněním s dlouhou dobou léčení a nejistou prognózou budoucího vývoje. Fyzický útok mnohdy zanechá i nepříznivý psychický následek v podobě nedůvěry k okolí či strachu vůbec vycházet z domu. Pachatelé úmyslného jednání bývají nezřídka posilněni návykovou látkou. Obyčejná banální hádka se může zvrhnout v agresivní útok. Často dochází ke zcela bezdůvodným napadením za pouhé upozornění na nevhodné chování pachatele.

Z hlediska prevence lze doporučit vyvarování se konfliktním situacím, a to zejména s osobami, které jeví známky nestandardního jednání. Můžeme se tím vyvarovat útoku osoby pod vlivem návykové látky, jejíž představa o realitě bývá zkreslená. Současně není vhodné za každou cenu řešit, byť i jen slovní, konflikt mezi náhodnými osobami, neboť velice často dochází k přenesení pozornosti na osobu, která se primárně snažila konflikt s dobrým úmyslem urovnat.

Mgr. Jiří Hajduk, Nadační fond Paragraf

SLOVO PREVENTISTY

Oběťmi úmyslného ublížení na zdraví se senioři stávají velice výjimečně.

Většinou tak bývá v souvislosti s loupežným přepadením, jehož následkem je mimo jiné těžké zranění. Jak již bylo uvedeno výše, i „strkanice“ s následným pádem může u staršího člověka vést k závažným poraněním s dlouhou dobou léčby.

Seniory znovu nabádáme, aby se v případě přepadení nepřetahovali o věc, které se chce pachatel zmocnit. Většinou se jedná o člověka mladšího, fyzicky zdatnějšího a mnohdy pod vlivem návykových látek zvyšujících intenzitu a nepředvídatelnost jeho jednání.

V textu preventivního článku z minulého týdne, který se zabýval krádežemi a loupežemi, bylo mimo jiné doporučení vyhýbat se osamělým místům, chodit raději ve skupinách, využít taxi nebo senior taxi. Stejné rady platí v případě vyhnutí se možností stát se obětí ublížení na zdraví.

Taktéž doporučujeme vyhýbat se konfliktům, nereagovat na provokace, zvlášť pokud se jejich účastníci chovají „zvláštně“. Mohou být ovlivněni alkoholem nebo drogami a jejich reakce jsou pak naprosto nepředvídatelné. Vyhněte se místu, přejděte na druhý chodník, na nejbližší zastávce vystupte z tramvaje, autobusu.

Pokud máte obavu, že by se konfliktní situace, které jste svědkem, mohla vyhrotit, volejte policii na linku 158.

por. Mgr. Daniela Vlčková, oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100