Původně si pan Kalina chtěl rodinný dům ze zahradou a dalšími přilehlými pozemky, jež zdědil po svých rodičích, nechat. Po smrti své matky nějakou dobu přemýšlel, zda zůstane bydlet ve své vile, kterou si sám postavil a kde již po rozvodu svého manželství bydlel sám, anebo se přestěhuje do rodinného domu po rodičích. Nakonec se rozhodl, že zůstane bydlet dále ve své vile, a že zděděný rodinný dům, zahradu a přilehlé pozemky prodá.

Za účelem prodeje zděděných nemovitostí dal pan Kalina několik inzerátů do místních inzertních novin a několik jich také rozlepil po městě na různá veřejná místa. Jelikož byl rodinný dům ve velmi dobrém technickém stavu a byl situován v klidné části města, měl pan Kalina záhy mnoho zájemců o koupi. Tak velký zájem pan Kalina nečekal, a tak se nakonec rozhodl, že dům i s pozemky prodá tomu, kdo mu nabídne nejvyšší kupní cenu. Tu mu nakonec nabídli manželé Borůvkovi, kteří Kalinovi po dohodě zaslali celou kupní cenu na jeho bankovní účet ještě před podpisem kupní smlouvy. Proto s nimi po obdržení kupní ceny Kalina kupní smlouvu uzavřel a podepsal. S manžely Borůvkovými se Kalina dále domluvil tak, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v jejich prospěch, včetně potřebného počtu kupních smluv, sám katastrálnímu úřadu doručí.

Asi po třech dnech navštívili pana Kalinu manželé Malinovi, kteří mu sdělili, že o dům, který prodává, mají velký zájem, a že jej chtějí koupit, kdy jsou ochotni zaplatit jakoukoliv kupní cenu. Pan Kalina, který ještě nepodal katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem ve prospěch Borůvkových, pod vidinou získání vyšší kupní ceny uzavřel s manžely Malinovými kupní smlouvu ke stejným nemovitostem a nechal si i od Malinových vyplatit kupní cenu. Skutečnost, že již před několika dny uzavřel s manžely Borůvkovými kupní smlouvu na stejný dům a pozemky, pan Kalina manželům Malinovým zatajil.

S ohledem na podepsanou kupní smlouvu a zaplacenou kupní cenu, ještě v den podpisu kupní smlouvy s panem Kalinou, Malinovi doručili návrh na vklad vlastnického práva i s kupními smlouvami katastrálnímu úřadu. Když se po několika dnech manželé Borůvkovi dotázali u pana Kaliny, zda již doručil katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem, tento jim sdělil, že dosud tak ještě neučinil, neboť neměl čas. Manželé Borůvkovi se proto rozhodli, že návrh na vklad vlastnického práva včetně kupních smluv doručí katastrálnímu úřadu sami, a proto tak následujícího dne pan Borůvka také učinil.

Když po několika dnech obdrželi manželé Borůvkovi dopis od katastrálního úřadu, ve kterém jim bylo sdělováno, že se jejich řízení ohledně vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí přerušuje, obrátili se na pana Kalinu, zda mu je o důvodech přerušení řízení něco známo. Pan Kalina Borůvkovým sdělil, že mu není známo, proč tak katastrální úřad učinil. Jelikož se celá situace zdála být manželům Borůvkovým podezřelá, navštívili katastrální úřad, aby se informovali, proč je řízení ohledně vkladu jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí přerušeno.

Na katastrálním úřadě jim bylo sděleno, že je tomu tak proto, že několik dní před jejich doručením návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k předmětným nemovitostem, byl katastrálnímu úřadu doručen návrh na vklad vlastnického práva ke stejným nemovitostem, a to na základě kupní smlouvy uzavřené mezi panem Kalinou a manžely Malinovými. Z kupní smlouvy uzavřené mezi Kalinou a Malinovými manželé Borůvkovi zjistili, že tato byla uzavřena později, než uzavřeli kupní smlouvu oni s panem Kalinou. Z katastrálního úřadu vedla cesta manželů Borůvkových rovnou do advokátní kanceláře místního advokáta Perkase. V advokátní kanceláři pak manželé Borůvkovi advokátu Perkasovi vylíčili svou situaci a skutečnosti, které zjistili na katastrálním úřadě. „Jak je možné, že katastrální úřad řízení ohledně vkladu našeho vlastnického práva do katastru nemovitostí přerušil, když jsme kupní smlouvu s panem Kalinou uzavřeli a podepsali dříve než manželé Malinovi. Kdo bude zapsán do katastru nemovitostí jako vlastník, my. nebo manželé Malinovi, pane doktore?“ položili otázku manželé Borůvkovi advokátu Perkasovi.

Co advokát Perkas manželům Malinovým odpověděl?
A) vlastnické právo k rodinnému domu a pozemkům bude katastrálním úřadem do katastru nemovitostí vloženo ve prospěch manželů Borůvkových
B) vlastnické právo k rodinnému domu a pozemkům bude katastrálním úřadem do katastru nemovitostí vloženo ve prospěch manželů Malinových
C) vlastnické právo k rodinnému domu a pozemkům nenabudou ani manželé Borůvkovi, ani manželé Malinovi
Správnou odpověď přineseme na našich webových stránkách během víkendu.

Seriál připravil advokát Petr Kausta

www.kausta.cz


Kupní smlouva – správná odpověď je B).

Advokát Perkas manželům Borůvkovým sdělil, že ustanovení § 133 odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí, a to podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle tohoto ustanovení se tedy vlastníkem nemovité věci, která je řádně evidována v katastru nemovitostí, stává ten, v jehož prospěch je vlastnické právo do katastru nemovitostí vloženo.

Z hlediska nabytí vlastnického práva a vkladu do katastru nemovitostí je rozhodné, kdy je příslušnému katastrálnímu úřadu doručen návrh některým z účastníků kupní smlouvy spolu s nabývacími tituly, tj. kupními smlouvami. Jelikož katastrální úřad zapisuje do katastru nemovitostí vkladem, záznamem či poznámkou podle pořadí, v jakém jsou mu návrhy doručeny, je pro něj rozhodné pořadí doručení kupních smluv, a to bez ohledu na to, která z těchto smluv byla mezi účastníky uzavřena dříve.

V našem případě, kdy manželé Borůvkovi s panem Kalinou uzavřeli kupní smlouvu dříve, než byla uzavřena kupní smlouva mezi panem Kalinou a manželi Malinovými, je pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí rozhodné, že manželé Malinovi katastrálnímu úřadu doručili návrh na zápis vlastnického práva v jejich prospěch dříve než manželé Borůvkovi, a to bez ohledu na dobu uzavření kupní smlouvy. Proto katastrální úřad zapíše vlastnické právo k předmětným nemovitostem ve prospěch manželů Malinových.

Do budoucna advokát Perkas manželům Borůvkovým poradil, aby se obrátili jednak na soud ve věci vydání zaplacené kupní ceny, kterou zaplatili panu Kalinovi, v případě, že by jim kupní cenu sám dobrovolně nevrátil, jednak aby zvážili podání trestního oznámení na pana Kalinu pro trestný čin podvodu podle § 250 trestního zákona, neboť pan Kalina, ačkoliv s nimi uzavřel a podepsal kupní smlouvu a před jejím podpisem inkasoval celou kupní cenu, přesto uzavřel později kupní smlouvu ke stejným nemovitostem s manžely Malinovými, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného trestného činu.

Z příběhu pak plyne poučení, že podpisem kupní smlouvy se vlastnické právo k nemovité věci nenabývá.