„Za provoz veřejného vodovodu, tedy i takzvaných veřejnosti přístupných pítek, je zodpovědný provozovatel, v případě města Ostravy jsou to tedy Ostravské vodovody a kanalizace,“ sdělila vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Ostravě Miroslava Rýparová. Dodala, že provozovatel těchto veřejných vodovodů musí ze zákona dodržovat předepsaný počet a rozsah pravidelných kontrol s tím, že pokud dojde někde k poruše či opravě na vodovodním potrubí, je provozovatel povinen nahlásit to hygienikům, a podle rozsahu a doby trvání odstávky zajistit náhradní zásobování pitnou vodou.

„Nejčastěji je náhradní zásobování řešeno přistavením cisterny s pitnou vodou. Za kvalitu vody v cisternách samozřejmě ručí provozovatel. My provádíme namátkové kontroly. Zatím nebyly zjištěny nedostatky.