Právě těmto občanům byly určeny motivační kursy projektu Integra, který od června 2006 realizovala a v září 2007 dokončila Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka ve spolupráci s ostravským Institutem komunitního rozvoje. Součástí projektu byly rekvalifikační kursy se zaměřením na výpočetní techniku a účetnictví, které byly kombinovány s motivačními kursy zaměřenými na komunikační a prezentační dovednosti. Kursů se celkem zúčastnilo 94 nezaměstnaných osob, uchazečů o zaměstnání a také žen po rodičovské dovolené. Jedenáct absolventů bylo ve věku nad padesát let.

„Za největší úspěch projektu považujeme, že 26 účastníků kursu si našlo zaměstnání již v průběhu nebo po skončení rekvalifikací,“ zdůraznila Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje. „To je ve srovnání s jinými projekty velmi pozitivní výsledek.“dodala.

V rámci rekvalifikačních programů se jejich účastníci zapojili i do odborných praxí na úřadech práce, městských i obecních úřadech a v různých firmách na Ostravsku a Novojičínsku. Praxe se pak stala v nejednom případě i příležitostí k získání nové práce.

Podle Pavla Vrabla, socioterapeuta projektu Integra, jsou absolventi kurzu nyní dobře připraveni jak po stránce odborných dovedností, tak i komunikačních kompetencí, což zvyšuje jejich adaptabilitu na trhu práce. „V rámci kurzů jsme řešili typické modelové situace, jako například sestavení motivačních dopisů, simulace přijímacích pohovorů, reakce na inzerci, SWOT analýzu (silné, slabé stránky osobnosti, příležitosti,ohrožení) a efektivní komunikaci,“ zdůraznil Pavel Vrabl. „Pozitivně hodnotím i zapojení účastníků kurzů do týmové spolupráce. Podařilo se nám rychle odbourat komunikační bariéry a navodit příjemnou emocionální atmosféru. Lektoři se maximálně soustředili na využití zkušeností a potenciálu všech účastníků kurzu, navíc bylo možné obohatit a vyměnit své zkušenosti s ostatními. Nemám pochyb o tom, že absolventi budou schopni přesvědčit své potenciální zaměstnavatele o svých dovednostech a najdou uplatnění v praxi.“

Projekt Integra byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Celkové náklady na rekvalifikační kursy činily 2,7 miliónu korun. Díky této finanční podpoře absolventi projektu Integra získali kvalifikované teoretické i praktické znalosti v rámci obsáhlé stohodinové odborné výuky a třicetihodinových motivačních kurzů.