Žebráme o právo dýchat. Je to velmi ponižující a nesouvisí to s demokracií. Takto si zoufá Dagmar Kocurková z Hálkovy ulice v Ostravě-Přívoze, která spolu s dalšími sousedy bojuje proti nesnesitelnému zápachu v této lokalitě. Zatím bezúspěšně. Návrh těchto občanů na ochranu proti zřejmému zásahu do pokojného stavu, který podali přes advokáta Josefa Sedláčka, nyní odbor stavebního řádu a přestupků obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako příslušný správní orgán zamítl.

Jaké měl důvody? Na základě prověřování celé situace došel k závěru, že trojice firem nařčených ze šíření smradu svou činnost provozuje v souladu s provozním řádem a jejich dodržování hygienických předpisů je pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Správní orgán tak nepotvrdil výtky obyvatel na to, že Ústřední čistírna odpadních vod používá zastaralé technologie při hygienizaci kalů, že firma Obsed způsobuje zápach převozem těchto kalů na otevřených vozech, a především že společnost Intext šíří smrad při zpracovávání biologického odpadu z údržby zeleně.

„V případě porušení povinností je provozovateli uložena pokuta a příslušná nápravná opatření. Je prokázané, že uvedeným společnostem za dobu jejich existence v souvislosti s jejich činnostmi, které mají v dané lokalitě způsobovat obtěžující zápach, nebyla uložena žádná sankce,“ píše se na vysvětlenou v zamítavém rozhodnutí.

To ale neznamená, že by byl v dané oblasti zadního Přívozu čistý vzduch. Opak je pravda. Jenže viníků je více a případ je pak o to složitější. Všichni totiž údajně plní normy, jenže dohromady zapáchají více, než by bylo dobré. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) tak například konstatovala, že oblast zadního Přívozu je silně exponovaná vlivy rozsáhlé průmyslové výroby místních podniků, jako jsou chemička, spalovna, dvě koksovny, teplárny, čistírna odpadních vod, kompostárna, nedaleké laguny firmy Ostramo nebo frekventovaná silnice s provozem těžkých nákladních automobilů.

„Dochází zde ke kumulaci vlivů z jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, což má za následek, že i v případě, kdy jednotlivé zdroje plní všechny emisní limity a další podmínky dané platnou legislativou, může lokálně docházet ke vzniku nepříznivé imisní situace,“ hodnotí situaci v dané lokalitě ČIŽP.

Se zajímavějším zjištěním pak v zamítavém rozhodnutí přišel odbor životního prostředí ostravského magistrátu, z jehož podnětu bylo šetření v oblasti Hálkovy ulice provedeno po stížnostech na zápach letos v květnu. „Výsledky měření vždy vyhovovaly platné legislativě a intenzivní obtěžující zápach na ulici Hálkově nebyl kontrolními orgány registrován. Byl pouze zaznamenán zápach související s problematickým osídlením této lokality. To znamená skladováním odpadků, neuklizenými plochami a prostory, a chováním drůbeže v zahrádkách. Zjištěn byl i zápach charakteristický pro chemické provozy,“ poukazuje správa na to, že tato lokalita je hojně osídlena nepřizpůsobivou menšinou.

S tím, že by zapáchali sami sobě, ale obyvatelé zásadně nesouhlasí. „Pravidelně se v našem okolí uklízí. Slepice by mohly být v lepším pořádku, ale určitě nejsou původcem takového smradu. To v žádném případě. A napadat to, že tam bydlí Romové, je taky blbost,“ hájí sebe i své sousedy Dagmar Kocurková. „Samozřejmě se budeme proti tomuto rozhodnutí odvolávat, protože považujeme za povinnost, aby námi označení původci zápachu investovali do technologií, které by šíření zápachu zabránily,“ dodává závěrem tato aktivní bojovnice za lepší vzduch.

Přívozské ovzduší kazí více firem

Podle Integrovaného registru znečišťovatelů (IRZ) jsou v Přívoze největšími zdroji znečištění ovzduší Koksárna Svoboda a Teplárna Přívoz. Při určitém směru větru mohou mít na ovzduší vliv i další podniky ležící na jih od dané oblasti, a to BorsodChem, Dukol, Koksárna Jan Šverma či spalovna Spovo. „Koksárna Svoboda je kromě oxidu dusíku také zdrojem úniku polyaromatických uhlovodíků, které zahrnují i některé rakovinotvorné látky. Teplárna Přívoz pak produkuje kromě oxidu dusíku i vysoké množství oxidu síry,“ říká Jindřich Petrlík z ekologického sdružení Arnika.

Dukol je podle něj specifický vypouštěním relativně vysokého množství formaldehydu. Koksárna Jan Šverma kromě emisí oxidu dusíku a oxidu síry vypouští do ovzduší také relativně vysoké množství kyanovodíku. Chemické závody BorsodChem jsou zdrojem emisí oxidu dusíku, amoniaku, formaldehydu a benzenu. Formaldehyd ale vypouštějí v řádově nižším množství než Dukol. „K situaci v Přívoze je však asi potřeba brát v potaz i dopravu, kterou IRZ zatím nezohledňuje,“ dodává Petrlík s tím, že podrobnější porovnání závodů v Moravskoslezském kraji přinese Arnika na přelomu října a listopadu v žebříčku největších znečišťovatelů.

Související články: