O Ostravě by se v roce 2015 mělo mluvit jako o pulzující metropoli, která bude nabízet atrakce nejen obyvatelům, ale i turistům. Plánují to ostravští radní. Centrum města má žít i ve večerních a nočních hodinách. K zatraktivnění města má přispět výstavba nového moderního centra na Karolině, realizace projektu v Dolní oblasti Vítkovic nebo stavba moderní vědecké knihovny. Radní počítají i s tím, že zdejší vodní toky budou maximálně využity pro relaxaci. Věří, že soukromí investoři ve městě postaví do roku 2015 řadu architektonicky zajímavých staveb.

Dosud platný strategický plán rozvoje Ostravy schválili zastupitelé před čtyřmi roky na období do roku 2013. „Vznikal ve společenských podmínkách, které se významně lišily od těch současných. V roce 2004 například vrcholila nezaměstnanost, která v celém kraji překročila 110 tisíc lidí a v samotné Ostravě se přiblížila třiceti tisícům. Vůbec se nevědělo o příchodu automobilky Hyundai, průmyslová zóna v Hrabové nebyla zdaleka sázkou na jistotu, jakou se může jevit dnes. Dálnice D 47 již sice byla v projektech, ale v reálné krajině po ní nebylo téměř stopy,“ uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Radnice se proto rozhodla strategický plán předělat a aktualizovat. Nový dokument vznikl na základě analýzy vývojových trendů a výsledků celé řady seriózních výzkumných studií a identifikoval čtyři hlavní rozvojové potenciály města – hospodářský, lidský, přírodní a územní. „Nechtěli jsme, aby strategii vytvářeli pouze politici, vyzvali jsme k zapojení také šéfy významných zaměstnavatelů ve městě,“ uvedl náměstek primátora pro investice Zdeněk Trejbal (ČSSD).

V čem se mění strategie města?

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

Původní cíl: Přivést zahraniční investice a snížit nezaměstnanost.

Nový cíl: Dosažení špičkové kvality služeb pro firmy, obyvatele i návštěvníky. Ostrava se také chce stát magnetem regionu v oblasti industriálního, profesního i zábavního turismu.

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Původní cíl: Prosadit výstavbu dálnice D 47 do Ostravy a do Polska.

Nový cíl: Nyní se pozornost zaměřuje na posilování integrované a bezbariérové dopravy i na zlepšení podmínek pro parkování. Rozvoj letecké a vodní dopravy. V oblasti technické infrastruktury je nutné zajistit dostatečnou kapacitu v zásobování elektrickou energií.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V této oblasti jsou priority podobné v předchozí i v současné strategii a zaměřují se trvale na řešení starých ekologických zátěží a snižování negativních dopadů průmyslu, dopravy a malých zdrojů znečištění na životní prostředí. Třídění odpadu směřuje nově také k jeho dalšímu energetickému využití. Snižování energetické náročnosti budov a provozů je také novým strategickým cílem.

KVALITA ŽIVOTA

Původní cíl: Systematičtější rozvoj v oblastech bydlení a sociálních služeb.

Nový cíl: Současná strategie se orientuje na další rozvoj těchto oblastí a současně se zaměřuje na nové projekty v oblasti kvalitního trávení volného času, jako jsou nové sportovní stadiony a veřejná sportoviště či výstavba nových objektů kulturních institucí, které v metropoli regionu dosud chyběly (galerie moderního umění, koncertní síň). Usilovat o titul Evropské hlavní město kultury 2015.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Původní cíl: Vycházel mimo jiné z nízké atraktivity městského centra i nízké kvality hlavních vstupů města a celkové nesourodosti území.

Nový cíl: Důraz na posilování role Ostravy jako metropole regionu a na zvýšení atraktivity města kvalitní novou architekturou. Patří sem také humanizace ostravských řek a jejich břehů i dalších ploch pro využívání občany i návštěvníky města k odpočinku nebo ke sportu.

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Původní cíl: Strategie vycházela z dlouhodobého nesouladu mezi kvalifikační strukturou lidských zdrojů a potřebami zaměstnavatelů a zohledňovala nízkou motivaci obyvatel dále se vzdělávat.

Nový cíl: Současná snaha vede k přechodu od vzdělávání k využívání pokročilých technologií a orientaci na technické obory, které přinesou městu nová kvalifikovaná pracovní místa. Podporován by měl být také rozvoj humanitních a medicínských oborů. Ostrava se v minulosti profilovala jako průmyslové město. Dnes se stává druhým rozvojovým pólem ČR, její ambicí je stát se postupně špičkou mezi evropskými inovačními regiony.

SPRÁVA MĚSTA A VNĚJŠÍ VZTAHY

Původní cíl: Zaměření na nízkou efektivitu a flexibilitu organizace řízení města a jeho rozhodovacích procesů i na přetrvávající negativní obraz města.

Nový cíl: Zvýšení kvality veřejných služeb pro občany a organizace cestou jejich elektronizace a trvalým odborným vzděláváním pracovníků města.