To se stalo i ostravskému městskému archivu, když skoro po sedm let, v letech 1994 až 2001, nebyl ustaven hlavní kronikář města. Nový zapisovatel Martin Juřica se tak musí každý rok vydávat po stopách minulosti a nezapsané roky zpětně dohledávat.

„Podle mě by to byla určitě škoda nechat v naší kronice takhle velkou mezeru. Letos už je ale vše, jak má být, a stejně jako každý rok vyjde takzvané Ostravské kalendárium, které mapuje události uplynulého roku,“ informoval Juřica.

Ostrava má v řadách svých kronik i některé velmi zajímavé unikáty. Zmínit se můžeme například o nejstarší kronice z Ostravy-Hošťálkovic, která je datována okolo roku 1920. Další nej, a to do velikosti drží ručně psaná kronika Hrušova. Stránkově nejobsáhlejší kroniku (2300 stran) najdete v Archivu města Ostravy. V této kronice kronikář Jiřík zaznamenal popisně dějiny celého města a kroniku doplnil o celou řadu grafů a dobových fotek. V městské kronice z období komunismu najdeme také úsměvné poznámky poplatné době a také například zápisy ze sjezdů ÚV KSČ.

Novodobé kroniky vznikají na počítači

Zákon městům a obcím nařizuje kroniky vést. Jeho porušení však není nijak sankcionováno, a navíc – nadšenců, kteří by byli ochotni kroniky psát, stále ubývá.

„K místu kronikáře jsem se dostal náhodou. Pracoval jsem v archivu a toto místo mi bylo nabídnuto. Musím říct, že mě tahle opravdu práce baví. Jako kronikář se stáváte jakousi pamětí lidstva,“ usmál se Martin Juřica.

Metodický plán, podle kterého by se měla kronika psát, vydalo ministerstvo vnitra a městské obvody své samostatné kroniky zveřejňují každý rok. Většina kronikářů naší doby sepisuje svá díla moderní počítačovou metodou, jsou ale i takoví, kteří se drží staré dobré ruční práce.

„Menší obvody sepisují někdy i několik let do jedné kroniky. Je to pochopitelné, jednoduše se toho u nich tolik neděje. Každá kronika je pak předložena ke schválení letopisecké komisi a dále obecní nebo městské radě. Oba dva tyto orgány kroniku zkontrolují, případně kronikáři navrhnou změny a poté může být kronika vydána. Po desíti letech od zveřejnění kroniku předáváme k uložení do Archivu města Ostravy, kde jsou všechny svazky umožněny k nahlédnutí veřejnosti,“ řekla kronikářka městského obvodu Ostrava-Poruba Věra Šmajstrlová.

LENKA ZÁTHURECKÁ