„Tato problematika se dosud prakticky neřešila, ačkoliv je stejně významná jako znečišťování ovzduší průmyslem a dopravou. Cílem naší zákonodárné iniciativy je navrhnout parlamentu ke schválení takovou úpravu v zákoně o ochraně ovzduší, která uloží povinnost všem, jenž vlastní malé kotle, je udržovat v bezvadném stavu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Miroslav Novák.

Úprava zákona by podle jeho dalších slov měla také umožnit obcím provést kontrolu, zda v problematických případech není v domácnostech spalován třeba odpad či nekvalitní palivo, které pro daný typ kotle není vhodné a je příčinou zvýšené produkce emisí.

„V případě, že dojde k porušení stanovených pravidel, navržená novela umožní uložení nápravných opatření či v mezních případech i sankcí,“ doplnil Novák.

Malé spalovací zdroje v domácnostech způsobují značné znečištění ovzduší v přízemních vrstvách atmosféry toxickými sloučeninami jako jsou oxid uhelnatý, prachové částice či třeba těžké kovy. Podíl těchto zdrojů na celkovém znečištění ovzduší prachem v podmínkách průmyslové části kraje je zhruba třiceti procentní.