DENÍK SLEDUJE

Společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) se stala první průmyslovou firmou v regionu, která podepsala s ministerstvem životního prostředí dobrovolnou dohodu o realizaci ekologických opatření nad rámec současného zákona.

Ta obsahuje několik závazků, které však firma nechtěla při podepisování smlouvy na počátku minulého týdne konkrétněji specifikovat. Odtajnila je až s několikadenním odstupem. „V dobrovolné dohodě se například zavazujeme přispívat každoročně částkou pět milionů korun do fondu na podporu ozdravných pobytů dětí z nejvíce znečištěných oblastí Ostravy a jejího okolí. Stejně tak budeme každý rok finančně přispívat na provoz čisticího vozu, který jsme věnovali v roce 2009 městským částem Slezská Ostrava a Radvanice a Bartovice,“ uvedl Augustine Kochuparampil, šéf AMO.

Další opatření se týkají investic do nových technologií a zařízení tak, aby se co nejvíce snížil dopad hutní výroby na životní prostředí regionu. Dokončena by měla být instalace látkových filtrů na všech spékacích pásech aglomerace Sever a do dvou let chce huť provozovat pouze aglomerace s látkovými filtry. V dohodě se zmiňuje také ukončení provozu tandemové ocelárny a výstavba nové konvertorové ocelárny. Upřesnění tohoto projektu má být ale ještě specifikováno v dodatku.

Maximální součinnost


„Dále jsme se zavázali snížit fugitivní emise tuhých znečišťujících látek z chladicích pásů vysokopecního aglomerátu a odsunových cest spékacích pásů. Podobných opatření je v dohodě více, bylo by složité je popisovat. Zjednodušeně lze říci, že všechny tyto závazky povedou k tomu, aby na daných zařízeních byla nejpozději do roku 2015 výsledná koncentrace prachových emisí maximálně dvacet miligramů na metr krychlový,“ vysvětlil Petr Baranek, ředitel firmy pro životní prostředí. Ke snížení emisí znečišťujících látek tak podle něj povedou opatření jak na aglomeracích a vysokých pecích, tak na koksárenských bateriích či na ocelárně.

„Při zachování stávající výrobní kapacity se nám tak podaří výrazně snížit emise prachu, benzo(a)pyrenu i arzenu,“ dodal Baranek.

Ministerstvo životního prostředí se na oplátku zavázalo poskytovat společnosti ArcelorMittal Ostrava maximální součinnost ve vztahu ke správním řízením tak, aby urychlilo realizaci navrhovaných ekologických a investičních projektů.

„Snahou ministerstva bude rovněž zajistit efektivní a co nejrychlejší administraci všech projektů podaných společností ArcelorMittal Ostrava do Operačního programu Životní prostředí. Jsme připraveni také poskytnout individuální konzultace při přípravě a finalizaci všech projektů, samozřejmě za předpokladu dodržení rovného přístupu ke všem žadatelům,“ vyjádřil se k deklaraci ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Dohoda mezi Mittalem a ministerstvem je veřejně přístupná, kdokoliv se s ní může seznámit prostřednictvím webových stránek huti či stránek ministerstva životního prostředí.