Prevence znamená předcházení, ve školách jde o předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové chování dosud nevyskytlo. Jedná se například o užití návykových látek u dětí a mládeže, které dosud nebyly s drogou v kontaktu, případně tento první styk co nejvíce oddalovat.

Záměrem center primární prevence, jakožto odborných služeb, je předcházení vzniku nežádoucích jevů, které jsou zejména u dětí a mládeže výrazným sociálním nebo zdravotním rizikem. Cílem je podpořit jejich zdravý životní styl, vzájemné mezilidské vztahy a snížit atraktivitu drog.

Preventivní programy jsou určené dětem všech typů škol a jsou cílené. Snaží se zachytit nejrůznější formy rizikového chování, jako jsou nejen drogy, ale také gambling, sexuální rizikové chování, spektrum poruch příjmů potravy, nebezpečí sekt, vliv médií, šikana, kyberšikana a podobně.

 ZŠ Václavovice. Beseda Renarkonu ve 4. třídě na téma ,,Vzájemné spolupráce a tolerance“.Zdroj: Archiv Renarkonu

„Nabídka takových služeb probíhá formou besed, prožitkových programů, diskusí a her, a to přímo v prostorách škol v jednotlivých třídách. Jedním z takových center, které tyto aktivity realizuje, je Centrum primární prevence společnosti Renarkon, o.p.s. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, dále snižovat atraktivitu drog u dětí a mladých lidí, případně oddálení jejich prvního kontaktu s drogou, pozitivně ovlivňovat klima třídy a být nápomocní při formování vhodných postojů. Prevenci realizujeme v celém Moravskoslezském kraji ve všech typech škol,“ říká Tomáš Waloszek, vedoucí centra primární prevence Renarkon.

Současná situace v souvislosti s COVID-19 je samozřejmě pro všechny náročná a na řadu dětí může působit výrazně rizikově, k prevenci o to více vybízí. Udržovat kontakt s dětmi a mládeži online je momentálně docela složité, vzhledem k určitým cílovým skupinám o to více, že k internetu mají pouze omezený přístup.

Kontakt: vedcpp@renarkon.cz
Více na www.renarkon.cz

„Největší tíha preventivního působení nyní spočívá především na rodičích. Připojme tak apel větší všímavosti vůči našim potomkům. Centrum primární prevence Renarkon se snaží stále aktivně komunikovat nejen s rodiči, ale také školami, školními metodiky prevence, dále informovat školy o možnostech programů primární prevence a jejich významu a poskytovat poradenství,“ dodává Tomáš Waloszek.

Na jeho osobu můžete směřovat jakékoliv dotazy týkající se rizikového chování dětí a mládeže, se svým týmem může rovněž uspořádat besedu na jakékoliv téma rizikového chování či sociálně-patologického jevu.