Deník se zeptal lídrů sedmi politických stran a hnutí, které kandidují v právě začínajících komunálních volbách. Je možné, že jedna z vybraných osobností po nich usedne do primátorského křesla. Jak bude přistupovat k řešení tohoto problému?

Dalibor Madej, ODS (volební číslo 2)

Pro zlepšení ovzduší je nutné realizovat opatření k trvalému snižování emisí všech tří hlavních zdrojů znečišťování ovzduší; velkých průmyslových podniků, lokálních topenišť i dopravy. Pro rozvoj zeleně jsme připravili projekt Zelený prstenec Ostravy. Jde se o celoměstský program na 630 ha městských ploch, který zajistí trvalý rozvoj systému zeleně formou zakládání a obnovy parků, stromořadí, městských a obecních lesoparků za 1,5 miliardy korun. V oblasti starých ekologických zátěží se zasadíme o urychlené dokončení sanace ostravských lagun. Dobudujeme protipovodňovou hráz v Žabníku, zahájíme revitalizaci řeky Ostravice. Všechna opatření jsou časově náročná, naše studie je vyčíslila na 28 miliard korun. Město si s tím bez pomoci státu neporadí. Kdo populisticky slibuje rychlá řešení vlastními silami, se buď v problematice neorientuje, anebo záměrně klame veřejnost. Výbornou práci odvádí nový ministr životního prostředí Drobil. Po „fotovoltaických tunelech“ svých zelených předchůdců rozběhl čerpání fondů EU na zlepšení ovzduší.
Petr Kajnar, ČSSD (volební číslo 6)

Nepříznivý stav ovzduší nás trápí. Využíváme alespoň minimum kompetencí, které nám dává zákon. Navýšili jsme částku na čištění městských komunikací ze sedmi na dvaadvacet milionů, do provozu jsme nasadili autobusy jezdící na emulzní naftu, která je ekologicky citlivější a hospodárnější, ostravský dopravní podnik vyrobil jeden z prvních elektrobusů v Evropě, který již jezdí na pravidelné lince. Připravili jsme a předložili Fischerově vládě soubor opatření, která musí vláda udělat, aby zlepšila ovzduší v regionu. Za všechny zmiňuji požadavek na to, aby se peníze, které odvedou místní firmy formou pokut do fondu ochrany životního prostředí, vracely zpět do kraje, a podpořily třeba ekologické investice v podnicích. Dále to jsou daňové úlevy za investice do moderních technologií, plynofikace lokálních topenišť a jejich přísnější kontrola, zrušení zpoplatnění dálnice, dostavba obchvatů a v době inverze veřejná doprava zadarmo.
Eva Schwarzová, Ostravak (volební číslo 9)

Vyčištění ostravského ovzduší není jednoduchá a krátkodobá záležitost. Bude vyžadovat spolupráci všech politických subjektů ve vedení města po volbách. Budeme ti, kteří budou prosazovat, aby se tato programová priorita skutečně začala naplňovat. Všechny nové stavby, změny a úpravy územního plánu města budeme přísně kontrolovat z hlediska jejich dopadů na kvalitu ostravského ovzduší. Budeme vyžadovat mnohem vstřícnější přístup hlavních znečišťovatelů, kteří chtějí podnikat na našem území. Chceme, ať stát investuje do nového monitorovacího systému jejich vlivu na ostravské ovzduší. A ať průmyslové firmy spolu s městem hradí jeho provoz ve svém okolí. Pojďme spolu po volbách opravdu začít s konkrétními kroky u konkrétních staveb a znečišťovatelů. Uvidíte, jak budou strany, které nyní deklarují připravenost ke zlepšení životního prostředí, reagovat na naše návrhy na prvním zastupitelstvu. Přijďte se podívat.
Aleš Juchelka, TOP 09 (volební číslo 12)

Zlepšení životního prostředí na Ostravsku je během na dlouhou trať. Aby byl úspěšný, je potřeba dát dohromady reálný program ve čtyřech oblastech, a začít ho neprodleně systematicky uskutečňovat. Snížení prašnosti produkované velkými znečišťovateli uplatněním vyspělých výrobních technologií a špičkových opatření pro snížení prašnosti. Veřejná kontrola dodržování legislativy, racionalizace dopravy ve městě s cílem většího využití městské hromadné dopravy, dobudování napojení na dálnici D1, systematický úklid komunikací ve městě, vyhodnocení podílu prašnosti z katovických hutí a aktivní účast na jednáních s polskou stranou s cílem tuto prašnost významně snížit. Chránit slušné občany před těmi, kteří pálí v lokálních topeništích plasty a jiné nekvalitní palivo, a ohrožují tak zdraví svých spoluobčanů. Bude třeba využít všech možností, které skýtá po svém schválení navržená novela zákona o ochraně ovzduší.
František Šichnárek, snk ed: Chcete změnu? (volební číslo 15)

Chceme trvalým tlakem na velké znečišťovatele dosáhnout postupného snižování produkce emisí na celém území města s důrazem na nejvíce zasažené obvody. Prosazením plánovaných a dokončením rozpracovaných dopravních staveb snížit výskyt škodlivin, hladiny hluku a celkového zklidnění dopravy ve městě. Důsledně kontrolovat využívání ekologického vytápění tam, kde byly přiděleny dotace na likvidaci neekologických zdrojů tepla. Chceme rozšiřovat městskou zeleň a nedovolit další zábory zeleně a půdy pro výstavbu obchodních center nebo nových průmyslových zón. Pokračovat v revitalizaci významných lokalit městské zeleně. Budeme prosazovat výstavbu ekologické spalovny odpadů, protože stávající skládky v nejbližší době dosáhnou své plánované kapacity a komunální odpad nebude kde ukládat. Osvětou mezi obyvateli a vytvářením vhodných podmínek rozšiřovat současnou úroveň separace komunálního odpadu.
Petr Kazimirski, Věci veřejné (volební číslo 16)

Za jeden z hlavních problémů života v Ostravě považuji nekvalitní životní prostředí. To má jak přímý vliv na poškozování zdraví, tedy na kvalitu života, ale také na negativní vnímání Ostravy ze strany investorů, což má pak zase dopad na rozvoj města, včetně míry nezaměstnanosti. Proto budeme důsledně využívat platnou legislativu k vyvíjení tlaku na jednotlivé znečišťovatele. Upřednostníme rozvoj monitoringu znečištění a systém pro lepší informovanost občanů o jeho stavu. Podpoříme komplexní řešení dopravních staveb tak, aby byl zjednodušen tranzit, a doprava odvedena z hustě obydlených oblastí. Budeme podporovat ekologizaci městské hromadné dopravy využitím nízkoemisních autobusů na LPG či CNG, kde je zajímavá i ekonomika provozu. Velký význam má i rozvoj cyklostezek, důkladné čištění ulic s využitím moderních technologií a péče o veřejnou zeleň. Vždyť stromy jsou nejpřirozenějším a nejlevnějším filtrem ovzduší.
Martin Juroška, KSČM (volební číslo 18)

Pro zlepšení ovzduší chceme lépe pečovat o zeleň, vyhlásit nezastavitelné zelené plochy, čistit pravidelně komunikace, omezit vjezd automobilů do vybraných částí města a zavést bezplatnou MHD. Prostřednictvím bezplatné MHD chceme motivovat lidi k tomu, aby méně využívali auta. Toto opatření bude stát asi 300 milionů korun. Je to částka, kterou město ušetřilo jen za první pololetí letošního roku. Čtenáři si sami mohou odpovědět na otázku, zda to nějak poznali na chodu města. Je lepší dát tyto peníze na bezplatnou MHD, než aby byly utraceny na předražených zakázkách či megalomanských projektech. Velká odpovědnost za kritický stav je na státu. Vždyť ten nedokáže ani prostřednictvím státní firmy ČEZ zajistit dostatek přenosové kapacity energie, aby se mohla rozvinout nová odvětví. Namísto toho nechá ČEZ kupovat elektrárny v Bulharsku či Rumunsku. A to je jen jeden příklad nekoncepční vládní politiky.
Všechny články ke komunálním volbám v Ostravě ČTĚTE ZDE!