Oznámení EIA zveřejnil Krajský úřad Moravskoslezského kraje na konci letošního ledna. Závěr, že záměr bude dále posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, vydal úřad o dva měsíce později. U podobných staveb jde o běžnou záležitost.

Aktuálně je silnice I/67 vedena jako průtah dříve zmíněnými obcemi, které rozděluje na dvě části. Plní tak současně funkci tranzitní i obslužnou. Nejvyšší intenzity dopravy v řešeném úseku se dle sčítání z roku 2016 nacházejí na výjezdu z Bohumína, kde se pohybují okolo 10 700 vozidel za den. Podíl nákladní dopravy činí až 18 %.

Novostavba bude vedena mimo zastavěné území. Dotčená lokalita není podle ŘSD součástí žádného velkoplošného chráněného území. Nedotýká se ani oblasti soustavy Natura 2000. Jelikož je přeložka vedena v nezastavěné ploše, protihluková opatření nejbližší zástavby upřesní ŘSD v další projektové přípravě. V rámci stavby je navrženo vybudování 19 nových mostních objektů.

close Přeložka silnice I/67 Bohumín – Karviná. info Zdroj: ŘSD zoom_in Přeložka silnice I/67 Bohumín – Karviná.

Vydání územního rozhodnutí očekává ŘSD podle aktuálně platného informačního letáku stavby v příštím roce. Stavební povolení by mohla přeložka silnice I/67 získat v roce 2027, kdy má být rovněž vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud půjde vše podle plánů, stavební práce se naplno rozjedou v roce 2028 a potrvají tři roky.