„Přesný termín konání zkoušky bude stanoven na základě došlých žádostí uchazečů, kteří budou o termínu konání zkoušky písemně vyrozuměni. Náležitosti žádosti jsou uvedeny na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na

www.khsova.cz

, kde je i formulář žádosti,“ uvedla Helena Šebáková, ředitelka krajské hygienické stanice. V posledních letech zkoušky probíhaly také v létě. Důvodem byl zvýšený zájem o získání osvědčení.

Zkoušky skládají zejména prodejci hub na tržištích nebo lidé, kteří volně rostoucí houby dodávají k dalšímu zpracování.

Znalosti posoudí komise složená z mykologa a pracovníků krajské hygienické stanice. Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. V případě neúspěchu ji může žadatel opakovat nejdříve za dva měsíce.

„Ke zkoušce se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována, součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku,“ uvedla Šebáková.

Platnost osvědčení je u osob do šedesáti let deset roků, u osob od 60 do 65 let pět roků a u lidí nad 65 let dva roky.

Za vydání osvědčení se platí pěti set korun. Bližší informace lze získat na telefonním čísle 595 138 134.