„Ze zkušeností obcí, které už systém door to door zavedly, víme, že se tak daří významně omezovat množství směsného komunálního odpadu. Výrazné snížení jeho procentního zastoupení nám ukládá také legislativa. I s ohledem na zvyšující se ceny za skládkování odpadu je to vedle lepšího pořádku kolem sběrných nádob jeden z důvodů, proč se město pro novinku rozhodlo," uvedl starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

Zavedení nového systému bude financovat společnost OZO Ostrava, která pro Klimkovice zajišťuje svoz komunálního odpadu. V říjnu se začnou k jednotlivým nemovitostem umisťovat nové nádoby na tříděný odpad. Černé popelnice budou mít barevně odlišená víka, modré pro papír, žluté pro plast. Zároveň se budou u rodinných domů postupně rušit sběrná stanoviště na separovaný odpad, které nepůsobila esteticky a často kolem nich zůstával nepořádek. Se zavedení nového systému se zároveň sníží frekvence svozu směsného odpadu od rodinných domů.

Kontejnerová hnízda s nádobami na plasty a papír zůstanou zachována pouze v bytových zástavbách. Na všech původních veřejných místech budou i nadále k dispozici nádoby na sklo, textil a elektro, město bude hledat možnosti, jak tyto lokality do budoucna upravit. Kovy, nebezpečný odpad, jedlé oleje a tuky se budou i v budoucnu ukládat do kontejnerů ve sběrném dvoře.

Systém door to door by měl v Klimkovicích začít fungovat na přelomu roku, pravděpodobně v prosinci, nejpozději v lednu.

„V současnosti má každý rodinný, případně bytový dům svou zelenou nádobu směsný komunální odpad. Velikost a četnost svozu se řídí individuálními smlouvami. V případě zájmu může mít také hnědou popelovou nádobu na biologicky rozložitelný odpad, jehož svoz je v sezoně pevně dán jednou za dva týdny. Popelnice na separovaný odpad jsou umístěny na veřejných místech ke společnému využívání. Mnohdy ale kolem nich zůstává nepořádek, třídění nebývá příliš pečlivé. Jakmile budou mít lidé nádoby na separovaný odpad u svých domů, jistě si pohlídají, aby nich bylo jen to, co do nich patří. A nepochybně kolem nich budou udržovat pořádek,“ doplnila Jana Hinduláková z Technické správy města Klimkovic, která zajišťuje úklid města a spolupracuje při svozu odpadu.

Přesný harmonogram svozu separovaného odpadu s využitím nového systému dostanou obyvatelé města do schránek. Informace budou zveřejněny také na webu a Facebooku města. Město chce také posílit vzdělávací kampaň, jejímž cílem bude efektivnější a pečlivější třídění všech využitelných složek odpadu.

Systém door to door společnosti OZO, jehož hlavním cílem je omezení produkce směsného komunálního odpadu s předpokladem dlouhodobého splnění legislativních limitů, funguje již od roku 2018 také v obci Ludgeřovice. Jeho zavedení v Klimkovicích zastupitelé města schválili na svém jednání ve středu 22. září.