„Na městském stavebním odboru probíhá řízení o umístění stavby. Stavební odbor zde dle zákona zastupuje nikoliv zájmy města, ale státu a s ohledem na všechny nezbytné doklady, studie a i na vysoký počet účastníků řízení půjde o poměrně dlouhý proces schvalování,“ uvedla k problematice mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Odpůrci bioelektrárny, která by měla stát na konci ulice Nová Tovární, argumentují tím, že se spalováním biomasy výrazně zhorší již tak špatné životní prostředí. Nejintenzivněji se v celé záležitosti angažují lidé, kteří bydlí v blízkosti pozemku, na kterém má zařízení vyrůst. Ve středu odešlo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyjádření, ve kterém jsou zpochybněny konkrétní závěry z odborného posudku pro EIA, v němž jsou hodnoceny vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.

Odpůrci bioelektrárny považují posudek za povrchní, nepřesný a plný chyb. „Jsou zde chyby a nepřesnosti v hlukové studii, v počtu projíždějících automobilů, i v odstavci, kde se tvrdí, že se nejedná o záplavové území, přitom zde bylo v minulých letech několik výrazných záplav. Nekorektní jsou také informace o znečištění ovzduší a chybějí zde i podrobnosti o skladování biopaliva, kdy může docházet k šíření zápachu ze zakvašovaného skladovaného materiálu,“ vypočítávají konkrétní nedostatky v hodnotící zprávě lidé, kterým by měla elektrárna stát skoro za domem.

„A to nemluvím o tom, že případnou výstavbou elektrárny by se zcela znehodnotila cena domů a pozemků,“ vyjmenovává další negativum místní obyvatel.

Podobné výhrady k výstavbě bioelektrárny mají i mnozí další obyvatelé města nad Olší.

„Zjištění, že přímo v Českém Těšíně má být vybudována bioelektrárna, mě šokovalo. Díky chronickým zánětům dýchacích cest mých dětí již několik let sleduji velmi znepokojující stav ovzduší v našem městě. Proto jsem zásadně proti, aby přímo v našem městě byl umístěn další zdroj znečišťující naše ovzduší,“ vyjádřila svůj názor na bioelektrárnu Alice Mizia.

Podobný názor sdílí i další oslovená Klára Brzobohatá. „Neměli bychom dopustit, aby ve městě, které má již dnes problémy s kvalitou ovzduší, působil další znečišťovatel. Jde přece o naše zdraví a zdraví našich dětí,“ tvrdí Brzobohatá.

Českotěšínská radnice už jednou podobné investiční akci dala stopku. „Vedení radnice se seznámilo s projektem už dříve, kdy investor zamýšlel lokalizovat bioelektrárnu v blízkosti Těšínské přehrady. Jasně jsme tehdy dali najevo svůj nesouhlas a investor od záměru odstoupil,“ řekl starosta města Vít Slováček s tím, že by takováto stavba neměla vyrůst v obytné části města.

Investor bioelektrárny, kterým je společnost EnergoFuture a.s., na námitky o zhoršení životního prostředí reaguje tak, že se lidé ničeho takového nemusejí obávat, neboť pro výrobu tepla a elektrické energie použijí, dle vlastních slov, špičkovou finskou technologii.

V rámci územního řízení mohou účastníci uplatňovat námitky a veřejnost podávat své připomínky, nejpozději však během veřejného ústní jednání, které proběhne dne 24. září od 9 hodin před vstupem do stávajícího areálu společnosti Silva Art, kde by v budoucnu měla bioelektrárna vyrůst. Do podkladů mohou zájemci nahlížet na městském úřadě na odboru výstavby a životního prostředí.