Mateřská škola Spartakovců v Ostravě-Porubě má 28letou tradici. Od svého vzniku jako jediná v Moravskoslezském kraji odborně pečuje, vychovává a vzdělává děti s vadami sluchu, které jsou pro svůj handicap kompenzované buď sluchadly, nebo kochleárním implantátem.

„První dítě bylo operováno již v roce 1993 a od tohoto roku prošlo výukou v naší MŠ již 35 dětí uživatelů kochleárního implantátu,“ říká Dana Škorpíková, vedoucí učitelka MŠ Spartakovců. „U dětí se sluchovým postižením, kde není účinná kompenzace sluchadly ani kochleárním implantátem, využíváme k rozvoji osobnosti dítěte totální komunikaci a znakový jazyk, který je vyučován pedagogem rodilým mluvčím,“ pokračuje Dana Škorpíková. V současné době má školka zřízeny třídy také pro děti s těžkými vadami řeči (logopedické třídy). Výuka je nastavená tak, že v každé třídě jsou během dopoledne přítomny dvě speciální pedagožky, z nichž jedna se věnuje individuální logopedii a druhá vede skupinovou práci obohacenou o jazyková cvičení posílená o podpůrné metody.

„Během celého roku se kolektiv pedagogů snaží o co nejpestřejší program pro děti, aby se jejich pobyt v MŠ stal zajímavým a lákavým. Pravidelně jedenkrát ročně jezdíme do školky v přírodě, zúčastňujeme se plavecké výuky a lyžařského kurzu. Navštěvujeme výukové programy ve stanici mladých přírodovědců, pořádáme dětský karneval, výlety do přírody, canisterapii a v měsíci červnu ke Dni dětí radostné odpoledne, kdy se zároveň loučíme s předškoláky, pro něž je velkou výhodou, že mohou pokračovat v docházce do 1. třídy naší ZŠ, kterou již dobře znají a s jejímž prostředím, ale i budoucími pedagogy se již seznámili,“ dodává Dana Škorpíková.

Filozofií této mateřské školy je vzdělávání dětí se sluchovým postižením a těžkými vadami řeči v láskyplném, podnětném a bezpečném prostředí, kde objevují a poznávají nové věci, které povedou k všestranně harmonickému rozvoji jejich osobnosti.

Příští týden představíme Zdravou školku