S čím se chcete ujmout funkce?

V souladu se svým volebním programem hodlám jako nově navržený děkan uskutečňovat koncepci jejího rozvoje prostřednictvím rozvoje a zkvalitňování výuky, vědy i výzkumu především pak cestou internacionalizace fakulty. Mou prioritou je zvyšování uplatnitelnosti absolventů na národním i mezinárodním trhu práce. Dále se zaměřím na efektivní řízení HGF, posilování pozitivních mezilidských vztahů, budování dobrého jména i prestiže fakulty a v neposlední řadě na udržování hornicko-akademických tradic. Každopádně chci poděkovat akademickému senátu fakulty, který mě tajnou volbou navrhl rektorovi VŠB-TUO ke jmenování do funkce děkana HGF.

Jan Valíček. Jaké tedy budou první kroky?

Povedou ke zklidnění atmosféry na akademické půdě a ke stabilizaci personálních nejistot. Tohoto chci docílit vytvořením tvůrčí atmosféry, deklarováním regulérních pravidel. Neboť bez odborníků nemůže odborná fakulta prosperovat! Proto na základě analýz a konzultací s vedoucími institutů bude zapotřebí obohatit jednotlivá pracoviště o fundované odborníky a současně tak rozšířit možnosti stávajících spoluprací.

HGF znamená i hornictví, jak na něj pohlížíte?

Uvědomuji si, že v současné době je diskutováno z různých úhlů. Osobně jsem však přesvědčen, že pokles hlubinné těžby v ČR můžeme kompenzovat jinými činnostmi. Jednak lze na špičkové úrovni nabízet světu české hornické know-how v těch oblastech přírodních a montánních věd, v nichž je o to eminentní zájem například projektování hornické činnosti při výstavbě a rekonstrukci dolů. Samostatnou kapitolou je využití takzvaných brownfields, areálů po průmyslové činnosti, včetně těžební. Brownfields jsou otázka dneška i budoucnosti, máme tady rozvoj Dolní oblasti Vítkovice či Hornického skanzenu Příbram. Obecně si umím představit zpřístupnění hornických i hutnických areálů.

Mají montánní obory budoucnost?

Rozhodně! Vždyť naše republika byla a stále ještě je významný průmyslový stát. Dobývat se bude i nadále, byť už ne tolik hlubinným způsobem a spíše jiné suroviny než uhlí. HGF má navíc tu výhodu, že je v poskytování odborného báňského vzdělávání a to se nebojím říci světově unikátní, ne-li nejlepší. Máme zkušenosti, experty, kapacity, obrovský kampus, jsme schopni vést výuku v angličtině. Tím jsme lákaví nejen pro zahraniční studenty, protože ti čeští mohou na naší fakultě získávat mimořádné odbornosti a možnost pracovat ve svých oborech po celém světě.

RADEK LUKSZA