„Návrh řešení této lokality přinesl městský obvod Jih, po dohodě s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury jsme na území nechali zpracovat urbanistickou studii, pro jejíž přípravu byly využity také podněty ze setkání s veřejností. Dle studie může v lokalitě vzniknout 217 bytů. Záměr tak počítá s komplexním pojetím lokality včetně nezbytné okolní infrastruktury a poprvé také obsahuje podmínku vyčlenění části nově vzniklého bytového fondu pro dostupné bydlení, jehož cílem je dostávat na trh určité procento bytů pod průměrnou hodnotou nájmu a tím mírně korigovat strmé růsty nájmu,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Vlajka Ukrajiny na radnici města Ostravy, 23. února 2022 v Ostravě.
Ostrava vypověděla partnerství ruskému Volgogradu a ukrajinskému Doněcku

Pozemky k prodeji leží v Ostravě-Zábřehu v oblasti, která patří mezi důležité rozvojové lokality Ostravy. Jde o travnaté a nezastavěné území na okraji sídliště tvořeného převážně panelovými domy. Nachází se v „trojúhelníku“ vymezeném městskými třídami Výškovická – Plzeňská – Rudná, od nichž je však zároveň odděleno jinými objekty, které zaručují odhlučnění od dopravního provozu. V docházkové vzdálenosti nalezneme tramvajové a autobusové zastávky nebo hlavní ostravské sportovní stánky – městský stadion a krytou sportovní halu Ostravar arénu. Nedaleké obchodní centrum Avion zaručuje vynikající nákupní možnosti. V místě je také mateřská, základní škola a tři střední školy. V oblasti ulic Tylova – Rudná je plánovaná oddechová zóna.

Nilmore tvoří cirkulární oblečení, které se dá recyklovat. Společnost získala 1. místo v soutěži pořádané MSIC.
Ostrava jako budoucí centrum cirkulárního textilu? Značka Nilmore v to doufá

„Nedávné soukromé projekty v našem obvodě, který se postupně stává atraktivní vyhledávanou lokalitou, ukazují narůstající počet zájemců o kvalitní moderní bydlení na Jihu. Lokalita Středoškolská může být velmi příjemným místem k bydlení, její budoucí obyvatelé budou mít v dosahu vše potřebné pro spokojený život v našem městě. A s trvalým pobytem mohou čerpat všechny výhody, které obvod i město svým občanům zajišťuje,“ konstatoval starosta Martin Bednář.

Potenciální zájemce by měl usilovat o zajištění urbanistické kvality a funkčnosti návrhu i ve vazbě na stávající okolní zástavbu. Současně s tím by měl investor na základě dohody s městem poskytnout minimálně 10 % z celkového vybudovaného bytového fondu k zajištění dostupného bydlení. Výše dostupného nájemného by pak měla být sjednána maximálně na úrovni 75 % obvyklého nájemného v době uzavření nájemní smlouvy.

Pracoviště Fakultní nemocnice Ostrava.
Blíží se konec krize? Ostravská univerzita chce od září vychovávat zubaře

Každý zájemce je povinen ve své nabídce uvést popis zamýšleného využití pozemků včetně specifikace účelu stavby, přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti z hlediska urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení. Nabídka musí obsahovat celkový časový harmonogram výstavby, včetně její případné etapizace, dále materiálové řešení veřejného prostoru, a předpokládané bližší vymezení bytového fondu pro dostupné bydlení. V neposlední řadě nesmí chybět cenová nabídka.

Minimálně nabídková kupní cena nesmí být pod úrovni stanovenou znaleckým posudkem a zároveň musí činit minimálně 2000 Kč/m² bez DPH, tj. 24 306 000 korun bez DPH.

Rezidence s 69 nájemními byty pro seniory v Ostravě-Hrabové.
O nové bydlení v Ostravě-Hrabové je zájem. Zbývá už jen čtvrtina bytů

Pod vedením Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, za úzké spolupráce městského obvodu, byla pro území zpracována urbanistická studie. Ta se zabývá celou lokalitou komplexně. V detailech popisuje očekávaný rozvoj lokality a jejím cílem je příprava území pro budoucí bytovou zástavbu. Prověřuje potřeby, limity a vazby řešeného území i širšího okolí, definuje vstupy i vjezdy do něj a vymezuje zastavitelné plochy. Výsledkem je návrh podmínek pro budoucí výstavbu. Záměr prodeje je v souladu s cíli Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023 pod značkou fajnOVA ve smyslu podpory rozvoje městského bytového fondu a dostupného bydlení nevyjímaje. Veškeré informace budou zveřejněny na úřední desce města a webových stránkách ZDE