Stavby s sebou přináší také omezení dopravy, jednotlivé opravy jsou však městem intenzivně koordinovány, tak, aby v co nejkratším čase byly všechny potřebné oblasti zrekonstruovány. „V prvních devíti měsících letošního roku bylo do rekonstrukcí kanalizací a vodovodů ve městě investováno přes 401 milionů korun, přičemž 354,5 milionů korun financovalo město a 47,2 milionů uhradilo Ministerstvo financí ČR. Konkrétně tato oblast Moravské Ostravy je zatížena zastaralou infrastrukturou v havarijním stavu, rekonstrukce jsou proto nezbytné,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

V říjnu roku 2020 byla zahájena rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Sadové ulici. Krom opravy stávající kanalizace na ulici Sadová, bude provedena ještě přeložka veřejného osvětlení a rekonstrukce stávajícího vodovodu v ulicích Sadová, Blahoslavova, Vítězná a Budečská. Navržena je i oprava stávajících zpevněných ploch – asfaltové komunikace v celé šíří ulice Sadová a Blahoslavova, sjezdů a chodníků, dotčených provedenými pracemi. Realizátorem díla je firma STASPO.

V rámci této obnovy bude vyměněno víc jak 382 metrů kanalizačních stok a přes 970 metrů vodovodu. Práce by měly být hotovy v červnu roku 2022, cena prací činí téměř 29,4 milionu korun. Na investici města do obnovy ulice Sadové naváže v roce 2022 investice městské části k rekonstrukci přilehlých chodníků.

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace je nezbytná, protože potrubí je v těchto místech skutečně velmi staré. V září dokonce došlo na ulici Sadová k havárii na vodovodu z roku 1935, na potrubí z litiny se vytvořila prasklina o délce 4 metrů. Dojde nejen k výměně zastaralé, netěsnící a zanesené infrastruktury, ale rekonstrukce přispěje ke zvýšení kvality vody v celé oblasti,“ doplnila Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Další rekonstrukce stávajících stok jednotné kanalizace probíhá na ulicích Hrušovská, U Parku, Sadová a v areálu Dopravního podniku Ostrava. Práce byly zahájeny v červenci roku 2021 a měly by být ukončeny v červenci roku následujícího. Celkové investiční náklady této stavby činí přes 47,9 milionu korun a stavba je hrazena Ministerstvem financí ČR. Opraveno bude přes 878 metrů kanalizace včetně kanalizačních přípojek. Zhotovitelem těchto prací je HYDROSPOR.

Probíhá rovněž výstavba kanalizace bezvýkopovou technologií - mikrotuneláží, kanalizace bude provedena ze sklolaminátových i kameninových trub. Tato stavba je koordinována s opravou horkovodu na ulici Hrušovská, prováděnou společností Veolia Energie a současně také s rekonstrukcí vodovodu na ulici Hrušovské, zajišťovanou Ostravskými vodárnami a kanalizacemi.

Stávající kanalizace byla odstraněna na ulici Budečská a rekonstruována kanalizací z kameninových trub, kladených do otevřeného výkopu, včetně přepojení kanalizačních přípojek ve veřejném prostranství a uličních vpustí v katastru Moravská Ostrava. Stavba byla realizována firmou JANKOSTAV (to je ta, co po sobě musela opravovat bělskou cyklostezku) od ledna do srpna roku 2021 za víc jak 4,8 milionu korun. I tyto náklady uhradilo Ministerstvo financí ČR. Opraveno bylo přes 217 metrů kanalizace (včetně přípojek).

Kromě shora popsaných realizovaných staveb, je připravena oprava ulice Vítězné. Ačkoliv jsme si vědomi tristního stavu komunikace ulice Vítězná, především značných nerovností v podélném i příčném směru, stavba může být zahájena až v návaznosti na zprovoznění okolních ulic, které jsou nyní dopravně omezené. V opačném případě by v lokalitě kolabovala doprava. Začátek oprav celé ulice Vítězné, včetně položení nového asfaltu, je aktuálně plánován na květen 2022.