Město Ostrava, prostřednictvím Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) organizuje soutěž o návrh na řešení prostoru Náměstí Edvarda Beneše v Moravské Ostravě a jeho bezprostředního okolí. Zadání bere v potaz plánovanou rekonstrukci komplexu Ostravica a je zaměřeno na proměnu veřejného prostranství, včetně revitalizace parčíku.

Soutěž o návrh má vyřešit formu, podobu a způsoby využití veřejného prostoru, který nese označení náměstí, ale v tuto chvíli má spíše podobu průchozího parčíku. Kromě toho musí návrh řešit kulturní aspekt území, posoudit stav okolních ulic a zohlednit navazující projekty, které se zde plánují, především připravovanou rekonstrukci komplexu bývalého obchodního domu Ostravica.

„Již před lety jsme deklarovali zájem řešit náměstí Edvarda Beneše formou architektonické soutěže. Důvodem není jen obecný trend soutěžení, který se ve městě snažíme aplikovat, ale především skutečnost, že různorodost návrhů může přinést zajímavé pohledy na různé otázky. Včetně té, zda preferovat dostavbu náměstí na místě po bývalém Německém domě či upřednostnit jeho parkové pojetí. Zároveň jsme nyní v situaci, kdy se po letech jednak podařilo odklidit dlouhodobý soudní spor, jednak se reálně rýsuje rekonstrukce samotného objektu Ostravica jeho soukromým vlastníkem. Věříme, že přeměna náměstí poskytne potřebnou synergii a podporu snahy soukromých investorů a povede k celkové kultivaci této lokality,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Obecně se předpokládá, že veřejné prostranství, ať už bude mít charakter parku či náměstí, ožije jako důstojný tmelící prostor všech domů okolo. Předmětem soutěže je proto také přesnější specifikace nového způsobu využití tohoto prostranství.

Přípravy soutěže trvaly měsíce

Součástí návrhu bude také krajinářské řešení, řešení materiálů a prvků městského mobiliáře a případná změna umístění Památníku revolučních bojů, který je možno v rámci náměstí přesunout, nikoli však odstranit. Dále vyřešení dopravních návazností, umístění nové cyklostanice a zachování parkovacích míst pro návštěvníky města a úřadu i stání TAXI.

V návrhu je potřeba počítat s rezervou pro případnou zástavbu v místě, kde dříve stával Německý dům (navazoval na budovu bývalého obchodního domu Ostravica). Ten současnou podobu území výrazně ovlivnil, protože architekti, kteří projektovali okolní zástavbu, reagovali na jeho objem. Z pohledu památkového úřadu tedy zástavba do tohoto území patří a možnost postavit dům podobných proporcí musí být zachována. Na druhou stranu ke stavbě nemusí nutně dojít, a proto má být v jejím půdorysu navrženo kvalitní dočasné řešení, které může zahrnovat např. objekty drobné architektury.

„Příprava soutěže probíhala několik měsíců, cílem bylo připravit pro architekty srozumitelné zadání s maximálním množstvím kvalitních podkladů. Do přípravy byli zapojeni zástupci nejen města a MAPPA, ale také obvodu, klíčoví aktéři v území a v neposlední řadě odborná porota, kterou tvoří např. architekti Miroslav Cigán a Jan Sedlák. Výsledky prvního soutěže kola budeme znát v říjnu tohoto roku, finální návrh pak počátkem roku 2022. K samotné revitalizaci by tak mohlo dojít již v roce 2023,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Soutěž je vyhlašována jako otevřená dvoufázová urbanisticko-architektonická se dvěma navazujícími zakázkami – územní studií pro širší území a projektem veřejného prostranství pro samotné náměstí E. Beneše s předpokládanou hodnotou investice ve výši 30 milionů korun.

„Hledáme odpověď na otázku, jak nejlépe prostor pojmout. Soutěž jsme otevřeli neomezenému počtu účastníků, protože hledáme celou paletu názorů. Soutěžní návrh a na něj navazující územní studie musí přinést plán na desetiletí dopředu. Naopak první etapa, úprava dnešní zanedbané zelené plochy, sloužící dnes až na výjimky pouze pro průchod, musí být podle soutěžního návrhu realizována v brzké době,“ doplnil ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury Ondřej Vysloužil.

Hodnotícími kritérii jsou kvalita celkového urbanisticko-architektonického řešení, dopravní řešení a hospodárnost a finanční přiměřenost. V první fázi soutěže se bude klást důraz na celkovou koncepci a ve druhé na řešení detailu veřejného prostranství. Výsledek soutěže bude znám na jaře příštího roku.