O jaký odpad jde?

Jedná se o odpad zajištěný v domu v Bělé nad Svitavou. Odpad byl roztříděn a bezpečně uložen do nádob. Chemicky se jedná o širokou škálu látek od běžných po nebezpečné látky, seznam čítá desítky položek. Jedná se o kategorii vyřazených laboratorních chemikálií.

Proč byla vybrána Ostrava?

Odstra­ňování odpadů spalováním je z hlediska ochrany životního prostředí jeden z nejbezpečnějších způsobů odstraňování nebezpečných odpadů a pro některé druhy odpadů jediný možný způsob odstranění. Charakter odpadu z Bělé vyžaduje jeho odborné odstranění vyspělou technologií. Spalovna průmyslových odpadů Ostrava je jako jediné zařízení v naší republice oprávněna a schopna bezpečně spalovat odpady tohoto typu.

Kdy bude odpad zlikvidován?

Na konci minulého pracovního týdne skončila plánovaná odstávka z důvodu pravidelné údržby. V sobotu dosáhla spalovna provozních hodnot a na začátkutohoto týdne bude odstraňován tento odpad.

Nehrozí obyvatelstvu nějaké nebezpečí při spalování?

V žádném případě. Známe složení odpadu, technologie spalovny zaručuje, že nedojde k úniku nebezepečných látek do životního prostředí nebo ohrožení lidí.

Lze stručně přiblížit technologii použitou při likvidaci odpadu, jak dlouho celý proces trvá?

Proces spalování odpadů je v celém průběhu monitorován a zjednodušeným způsobem ho lze popsat takto: odpad je v uzavřených obalech dopraven, případně drapákem dávkován do prostoru spalovací pece, kde při teplotách přibližně 800° C až 900° C dochází k jeho tepelné degradaci s vyhořením všech hořlavých částí. Spaliny vzniklé při tepelné degradaci odpadů jsou za teplot minimálně 1100° C dopáleny v dopalovací části technologie spalovny. Spaliny dále prochází systémem chlazení do několikastupňové technologie pro jejich čištění. Vyčištěné spaliny jsou kontinuálně monitorovány na obsah škodlivin v souladu s platnými legislativními předpisy. Nespalitelné složky odpadů jsou obsaženy ve strusce a popelu, který je pravidelně analyzován.

Vysoké technologické teploty a dostatečná doba zdržení odpadu a vzniklých spalin v tepelné části technologie spalovny jsou dostatečnou zárukou tepelné degradace a rozkladu škodlivin obsažených v odpadu. Škodliviny ve spalinách jsou následně zachyceny v technologii čištění spalin.

Celá technologie je provozována plně v souladu s platnými legislativními předpisy a povoleními vydanými příslušnými správními orgány.

Jak dlouho spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě funguje?

Od roku 2000.