„Pomocí interaktivní tabule lze ovládat počítač podobným způsobem jako pomocí myši. Pohodlně lze zvýraznit důležité detaily. Díky tomu, že učitel u ovládání počítače stále stojí, neztrácí s námi kontakt,“ pochvalují si tamní studenti, podle kterých jsou podobně vybaveny také učebny zeměpisu a společenskýchvěd a cizích jazyků.

Studenti se mohou vyřádit nejen v tělocvičně, ale takévposilovně. Kdispozicimají knihovnu s téměř osmi tisíci knihami a učebnicemi, jídelnu a ubytování. To slouží pro studenty ze vzdálenějších konců kraje. Studenti se mohou každoročně těšit na několik exkurzí.

„Letos jsme vyrazili se studenty druhých ročníků do Ostravského pivovaru. Děti si prohlédly varnu piva, ležácký sklep, stáčírny láhví, starou varnu s muzeem a vyslechli odborné výklady. Nescházela ani návštěvaGEMoneyBankv Ostravě-Hrabové, Slezského muzea v Opavě a čističky odpadních vod v Ostravě-Přívoze," vyjmenovává uplynulé školní akce Eva Kazdová, ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Mariánských Horách.

Kromě exkurzí se děti zajely podívat do Osvětimi, aby si připomněly a nikdy nezapomněly na zvěrstva, která přinesla druhá světová válka. V zahraničí se byli studenti podívat ve Španělsku a začátkem příštího školního roku je čeká výlet do Anglie, později do Francie. Studenti sami vydávají dva časopisy – MEŠ a Academia.

Děti mají na výběr ze tří oborů. Prvním je obor obchodní akademie. „Tento obor připravuje absolventy pro výkon různorodých činností spojených s podnikáním v soukromých podnicích, v obchodních a akciových společnostech, družstvech a jiných právních formách podniků ve sféře výroby a obchodu, ale také v peněžnictví nebo v kontaktech se zahraničními partnery,“ říká ředitelka školy.

Typickými úkony, kterými se absolventi zabývají, jsou marketingové činnosti v tuzemsku i zahraničí, činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu, kvalifikované sekretářské a korespondenční práce. Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a pětileté studium při zaměstnání.

„Absolvent ekonomického lycea zase získá složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělávání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole, zejména ekonomického směru. Při přímém nástupu do praxe je absolvent schopen rychle se orientovat a zapracovat,“ popisuje ředitelka.

Studium je organizováno jakočtyřletédennístudium. Obor veřejnosprávní činnost připravuježákyprovýkonucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy, zejména těch, které mají sídlo v regionu školy.

„Typickými úkony, kterými se absolventi zabývají, jsou třeba hospodaření s majetkem obce, vedení agend správních a samosprávných výborů a komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků ve správním řízení a podobně,“ dodává Kazdová.

Studium je organizováno jako čtyřletédennístudium. Pohled do historie V roce 2005 tomu bylo již sto let, co byl začátkem října 1905 zahájen první školní rok na ObchodníškolevMariánských Horách. Po listopadu 1989 byl středním ekonomickým školám vrácen jejich původní název: obchodní akademie.

Jednalo se o první signál ve snaze navázat kvalitou na tradici odborného ekonomického školství, jehož plynulý vývoj byl přerušen v roce 1948. Škola se již několik let snaží pokračovat v mimořádně úspěšné tradici, kdy jméno obchodní akademie bylo zárukou prvotřídní přípravy ve svém oboru.

Od 1. listopadu 1990 je škola právním subjektem. Znamená to, že je samostatným článkem zodpovídajícím za svou pedagogickou i ekonomickou činnost.

Od 1. září 1968 je součástí školy i Vyšší odborná škola sociální. Ta připravuje absolventy pro sociální práci ve všech oblastech sociálních služeb. Studium je určeno absolventům středních škol, kteří mají úplné střední vzdělání s maturitou.

Eva Kazdová: Studenti s průměrem do 1,2 k nám mají dveře otevřené

Mají děti šanci dostat se k vám bez přijímaček?

Do všech oborů kromě dálkového studia bereme žáky do průměru 1,2. Letos se k námhlásilo do oboru Obchodní akademie 125 dětí, bereme maximálně devadesát. Do oboru Ekonomické lyceum se přihlásilo sto uchazečů, z nichžmůžemepřijmout také devadesát žáků. O obor Veřejnosprávní činnost mělo zájem čtyřicet studentů, z nichž přijímáme třicítku. Z čísel vyplývá, že každoročně všechny třídy bez problémů naplníme.

Studenti si vybírají školu také podle vedlejších aktivit. Co jim v této oblasti nabízíte?

Studenti se pravidelně zapojují do celorepublikové sbírky Srdíčkový den, kdy nabízejí ozdobné magnetky. Výtěžek je použit na podporu dětských oddělení českých nemocnic – na nákup zdravotnické a přístrojové technologie. Odledna do dubna pořádáme pro žáky 9. tříd a zájemce o dálkové studium přípravné kurzy k přijímacím zkouškámz českého jazyka a literatury a matematiky. Ve škole funguje pěvecký sbor. Příští rok plánujeme začít stavět venkovní hřiště, které by mělo být dokončeno v roce 2009.

Jaký výběr odborných praxí mají studenti a co je náplní jejich práce?

Odborná praxe studentů oboru Obchodní akademie je rozdělena do dvou částí. Začíná dvoutýdenním jarním blokem ve 3. ročníku a pokračuje týdnem na podzim v ročníku čtvrtém. Studenty umisťujeme v předních ostravských podnicích jako jsou Mittal Steel, OKD, Bastro, Borsod- ChemMCHZ,Tchas, Dopravní podnik Ostrava, Česká spořitelna, Ostravské vodárny a kanalizace, Povodí Odry, Všeobecná zdravotní pojišťovna a další. Po absolvování praxe studenti vyhotovují zprávu, v níž hodnotí praktické využití dříve získaných znalostí a dovedností nejen z odborných předmětů.