„Lidí, co si objednávají vyčištění komínů, začíná v posledních dnech rapidně přibývat. V předpovědi počasí už hlásí dost výrazné ochlazení. Tak to si už skoro každý uvědomí, že bude muset spustit plynový kotel, nebo zatopit v kamnech na tuhá paliva. S tím samozřejmě souvisí i kontrola a vyčištění komínu,“ vysvětlili v kominictví Břetislav Kubiš ve Slezské Ostravě a dodali, že v posledních dnech telefon vyzvání daleko častěji.

„Určitě má vliv i ten zákon, co letos nově začal platit a hodně zjednodušeně řečeno stanoví povinnost nechat si zkontrolovat komín minimálně jednou ročně. Lidé se na ten zákon často ptají a odhaduji, že ve srovnání s loňskem přibylo zájemců o vyčištění komína zhruba o pětinu,“ dodala pracovnice kominictví, která přijímá objednávky zákazníků. Za vyčištění jednoho průduchu si v tomto kominictví účtují 430 korun, pokud je průduchů více, cena za vyčištění dalšího už je nižší než osmdesát korun.

Mírně zvýšený zájem zaznamenávají letos i v dalším ostravském kominictví Konam. „Konec září a říjen je ale vždy období, kdy mají kominíci nejvíce práce. Za kompletní kontrolu spalinové cesty si účtujeme pět set korun. Žádný velký rozdíl ve srovnání s předchozími roky ale letos nevidím. Jsou lidé, kteří se o své domy a komíny starají, na druhé straně je pořád dost těch, kteří nebezpečí podceňují. Nijak nepřeháním, když řeknu, že zhruba každý druhý den čistíme komín, u kterého říci že byl zanedbaný je hodně mírný výraz, “ uvedl Milan Lukáš z kominictví Konam.

Kominík z tohoto kominictví uvedl, že při čištění zaneseného komínu se dost těžko dá zjistit, čím majitel domu topí. „Pořádnou paseku dokáže udělat mokré dřevo, to samé platí i o nekvalitním uhlí. Kominík sice vidí, jak je komín zadehtovaný, ale jestli majitel topí hnědým uhlím, nebo občas spálí v kotli i něco dalšího co tam nepatří, to se dá poznat těžko,“ dodal další zkušený kominík z Ostravy.

Roman Bruss, další ostravský kominík, říká, že po zavedení nového zákona o čištění komínů, zakázek výrazně přibylo. „Lidé volají a ptají se. U některých komínů je poznat, že byly dlouhé roky zanedbávány. V současnosti máme práce opravdu dost a bereme objednávky na vyčištění komínu tak na měsíc dopředu,“ dodal Bruss.

Pojišťovny: Zanedbávat péči o komín se nemusí vyplatit

Ostrava -„Pojištění pro případ škod na pojištěném majetku z příčiny nahodilého požáru je základním živelním pojistným nebezpečím, které je nabízeno a obsaženo v každém standardním pojištění majetku. V době sjednání pojištění není vyžadován doklad o kontrole spalinových cest. V rámci šetření orgánů hasičského záchranného sboru (HZS) a také pojišťovny se vždy hodnotí okolnost, zda spolupůsobící příčinou vzniku požáru bylo zanedbání základních zákonných, ale i smluvních povinností uložených zejména v zákoně o požární ochraně. Pojišťovna vždy hodnotí, v jaké míře tento konkrétní stav komínu měl vliv na vznik požáru, zda k němu došlo z úmyslu, či nedbalosti,“ upřesnil Zavoral.

Na základě těchto zjištění podle něj pak může pojišťovna v souladu s ujednáním příslušných pojistných podmínek pojistné plnění přiměřeně snížit podle závažnosti tohoto porušení. „Pokud by tedy pojistná událost vznikla v přímé souvislosti se zanedbáním péče o komín, je každý případ posuzován individuálně a v některých případech může dojít i ke krácení pojistného plnění,“ dodal mluvčí Zavoral.

Pojišťovna nemá podle něj ve svých pojistných podmínkách přesně specifikovanou četnost revizí komínů a zatím ani neuvažuje o tom, že by pojistné podmínky v souvislosti s novou legislativou měnila. „K povinnostem vlastníka domu náleží provádět tuto činnost aktuálně ve smyslu platných právních předpisů. V této souvislosti připomínáme ještě jednu důležitou povinnost, a to zákonnou povinnost případný požár v komínu oznámit bez odkladu územně příslušnému hasičského záchrannému sboru. A to i v případě, že uvedený požár byl uhašen svépomocí,“ upozornil Zavoral.

Mluvčí Kooperativy Milan Káňa uvedl, že jednou ze základních povinností pojištěného je dbát, aby pojistná událost nenastala. Nesplnění prevenční povinnosti, a to zejména v souvislosti s porušováním prevenčních povinností uložených příslušnými právními předpisy, které směřují k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku škod, může být pojišťovnou při likvidaci pojistné události sankcionováno snížením pojistného plnění. „Samozřejmě, pokud nám klient hodnověrným způsobem prokáže, že nebylo v jeho silách porušení povinnosti zabránit z objektivních důvodů (například kvůli dlouhé čekací lhůtě pro nedostatek kominíků), pak by pojišťovna k sankci nepřistoupila. Proto klientům doporučujeme, aby si zajistili hodnověrné důkazní prostředky, nejlépe v písemné formě, že udělali vše pro to, aby zákonnou povinnost splnili (například e-mailová, telefonická korespondence),“ odpověděl mluvčí Kooperativy.

Podle něj pojišťovna při případných nepříjemnostech zkoumá i míru zavinění. Pokud jde o nešťastné náhodné opomenutí, je sankce minimální nebo žádná. Při opakovaném porušování povinností je naopak vyšší. V loňském roce jsme pojistné plnění v několika případech snížili (i přestože ještě neplatilo toto nařízení vlády). Zjistili jsme totiž, že k požáru došlo z důvodu zanedbání péče o spalinovou cestu a její netěsnost byla jednoznačným důvodem požáru. Jednalo se o požáry rodinného domku,“ dodal Káňa.