Jarní semestr s sebou neodkladně nese i termín odevzdání závěrečných kvalifikačních prací. Studenti však mají od loňského jara nové možnosti, jak si psaní prací usnadnit, a to hlavně díky plošnému zpřístupnění nástrojů umělé inteligence. Na popud možného zneužití technologie na akademické půdě vydala většina univerzit doporučení pro její používání. Z konkrétních stanovisek Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), Ostravské univerzity (OU) a Slezské univerzity v Opavě (SU) vyplývá, že instituce využití AI nezakazují, ale cílí na její etickou implementaci do akademického prostředí.

Na rozdíl od OU, SU a dalších univerzit v republice, které svá doporučení pro studenty a vyučující zveřejnily již v průběhu dubna a května 2023, VŠB-TUO své stanovisko vydala s velkou časovou prodlevou. Téma AI ve vysokém školství sice projednávalo Kolegium rektora VŠB-TUO na svém jednání začátkem dubna 2023, nicméně celistvý dokument vyšel v platnost až letos v březnu.

Zdeňka Radila přivedla k soudu vězeňská eskorta.
Bývalý šéf Pivovarů Lobkowicz byl vydán do ČR. V Ostravě stanul před soudem

Vyučující se proto museli vloni na jaře v tématu zorientovat sami a zvolit si přístup k tématu při komunikaci se studenty. Otázky používání AI při psaní závěrečných prací diskutovala se svými studenty z vlastní iniciativy i akademická pracovnice VŠB-TUO Michaela Melecká Staníčková. „Studentům jsem doporučila používat technologii jako nástroj pro návrh nápadů nebo získání dodatečných informaci, nikoli však jako zdroj, ze kterého by přímo kopírovali texty do svých prací,“ popsala Melecká Staníčková. Dalším aktuálním tématem na akademické půdě je pak podle ní správná citace informací získaných prostřednictvím umělé inteligence.

Všechny kvalifikační práce z univerzit na Ostravsku procházejí kontrolou v systému Theses. Ten primárně slouží k odhalení plagiátů v odevzdaných pracích. V tuto chvíli ale systém Theses ani žádný jiný nástroj nedisponuje funkcí k prokazatelnému odhalení pasáží vygenerovaných umělou inteligencí. Ve stanovisku VŠB-TUO dokonce vyučujícím není doporučeno využívat volně přístupné nástroje slibující detekci vygenerovaných textů. „Vložením studentské práce ke kontrole v některých externích nástrojích může docházet k porušení osobnostních a autorských práv studujících,“ argumentuje univerzita ve stanovisku.

Požár střechy výrobní haly, duben 2024.
V Ostravě hořela střecha výrobní haly, fotbaloví fanoušci viděli kouř

Pole působnosti je pro vysoké školy po této stránce dosti omezené, a tak musely zvolit jiné cesty, jak zneužití technologie odhalit. Vedení OU například klade větší důraz na ústní obhajobu prací. „Studující tím musí prokázat znalost práce a dokázat, že se jedná o jejich vlastní dílo,“ vysvětlila prorektorka OU Alena Seberová. Naopak VŠB-TUO ve svém stanovisku zdůrazňuje zavedení formativního hodnocení. To znamená, že by vyučující měli průběžně sledovat vývoj studentovy práce, jeho myšlení a poskytnout k práci dostatečnou zpětnou vazbu.

Při odhalení neetického chování ze stran studentů projednávají tyto přestupky komise zřízené na jednotlivých fakultách univerzit. Na OU je to Etická komise, na SU pak Disciplinární. U samotného řízení se pak dbá hlavně na individuální posouzení situace. „Jsou i případy, kdy došlo ke stažení práce (ze systému Theses) ještě před její obhajobou,“ uvedla mluvčí VŠB-TUO Petra Halíková. Za provinění studentům hrozí napomenutí, podmíněné vyloučení nebo až úplné vyloučení ze studia.

Nová doba, nová opatření

Jedním z cílů, které si vysoké školy ve svých stanoviscích vytyčily, bylo šířit osvětu na akademické půdě. Edukace totiž může sloužit i jako prevence před případným zneužitím technologie. Na jednotlivých institucích se tak studenti i zaměstnanci mohli zúčastnit několika přednášek, workshopů a besed zaměřených na etickou práci s umělou inteligencí.

Dalším společným opatřením bylo založení speciálních univerzitních orgánů, které se problematikou AI budou zabývat z dlouhodobého hlediska. Na SU byla konkrétně zřízena poradní skupina pro AI. „Cílem skupiny je mapovat trendy v oblasti umělé inteligence, napomáhat s přípravou materiálů, které by měly metodicky vést jak zaměstnance SU, tak naše studenty a spolupracovat na přípravě a tvorbě vnitřních předpisů Slezské univerzity, které problematiku AI řeší,“ sdělil prorektor pro strategii a komunikaci SU Pavel Tuleja. Obdobné úkony provádí také pracovní skupina pro AI na OU.

31. volební kongres ODS, 13. dubna 2024, Ostrava. Předseda Petr Fiala.
Očekávaný výsledek kongresu ODS v Ostravě: Petr Fiala obhájil pozici předsedy

O nových formátech bakalářských prací vedení fakult zmíněných institucí prozatím jen polemizuje. Tyto formy prací by byly postaveny na projektovém zapojení studentů a mohou mít například podobu případové studie, oborově zaměřeného projektu či portfolia. Začátkem března byla změna podoby ukončení bakalářského studia schválena na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (MU) v Brně. Bakalářskou práci tam nahradí takzvaným závěrečným projektem zaměřeným na aplikaci teoretických znalostí v reálných situacích. Projekt bude kratšího rozsahu než standardní kvalifikační práce a státní závěrečná zkouška bude zahrnovat diskuzi a odbornou rozpravu nad projektem místo klasické obhajoby práce.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

VIDEO: Jen pro silné nervy. Mladík v Ostravě shodil seniorku do kolejiště

Zdroj: Se souhlasem Policie ČR