Během výzkumu bylo zjištěno a prozkoumáno 13 kostrových hrobů. Dvanáct z nich je předběžně datováno do průběhu 10. století n. l. a jeden do pravěku, předběžně do doby kolem 4000 let př.n.l.

Většina hrobů obsahovala kromě kosterních pozůstatků také zajímavé doprovodné milodary – pravěkými zbraněmi počínaje a raně středověkými šperky konče. To je pouze stručný výčet toho, nač narazili archeologové na nově objevené lokalitě při okraji Holasovic na Opavsku.

O nálezu redakce věděla již dříve, ale na žádost archeologů čekala se zveřejněním, aby nedošlo k případným „návštěvám“ zlodějů.

Našly se ostatky mužů, žen i dětí

Nález raně středověkého pohřebiště, předběžně datovaného do 10. století, vrhá nové světlo na historii Holasovic v daném období. „Datace ale bude potvrzena nebo upřesněna až po důkladném zpracování získaného materiálu,“ vysvětluje Jindřich Hlas. Jím vedení pracovníci tady odkryli mimo jiné 13 obdélných hrobových jam se zaoblenými rohy, které byly orientovány od východu na západ.

V nich nalezli čtrnáct kosterních pozůstatků. Ve slovanských hrobech byly kostry uloženy v natažené poloze na zádech. Jednalo se o ostatky deseti dospělých jedinců a tří dětí. Jedno z dětí bylo do hrobu uloženo společně s dospělým. Již nyní lze říci, že v odkrytých hrobech byli pohřbeni jak muži tak ženy.

Podrobnější informace k pohlaví a věku zemřelých ale poskytne až důkladná antropologická analýza.

Posmrtná výbava a jedno překvapení

Místní Slované nenechali ve většině případů mrtvé odejít na onen svět bez potřebné pohřební výbavy. Při výzkumu se tak v hrobech našly kromě koster také nožíky, hrot šípu, křesadlo, kopí, kování vědra a v jednom případě keramická nádoba. U dvou koster byly nalezeny stříbrné záušnice. Zajímavým nálezem je rovněž masivní železná nádoba.

Předměty budou definitivně určeny až po odborném konzervátorském očištění a ošetření. Poté, co byly ostatky vyzvednuty, čekalo archeology příjemné překvapení. Narazili totiž na další hrobovou jámu, ve které byla uložena kostra ve skrčené poloze na pravém boku. Jednalo se o pravěký pohřeb, jehož výbavu tvořila precizně zdobená nádoba, kamenný sekeromlat a čtyři pazourkové nástroje.

Za objevem stála stavba cyklostezky

K odhalení doposud neznámé archeologické lokality u Holasovic došlo letos na přelomu května a června při dohledu na stavbě nové cyklostezky v trase Velké Hoštice – Krnov. A byl u toho i Jindřich Hlas. „Hroby se nalézaly zhruba 30 centimetrů pod dnešním terénem. Z toho důvodu byla většina skeletů poničena jednak dlouholetými zemědělskými aktivitami, ale především stavebními pracemi, které zde ze začátku proběhly bez přivolání archeologa. I přesto jich několik zůstalo poměrně slušně zachovalých,“ popisuje archeolog.

V té době se pohřbívalo také pod mohylami, zde se ale jedná o ploché řadové pohřebiště. „Jde o významný nález, protože pohřebišť z této doby se v okolí Opavy nachází velmi málo,“ uzavírá Hlas.