Dvakrát platila smogová situace kvůli přízemnímu ozonu.

Nejhorší rozptylové podmínky panovaly v aglomeraci Ostrava - Karviná - Frýdek-Místek, kterou dlouhodobě trápí znečištěný vzduch. Nejvíc dní v roce dýchali znečištěný vzduch lidé v ostravské čtvrti Radvanice, stejně jako v předchozích dvou letech. Vyplývá to z předběžného hodnocení kvality ovzduší, které dnes ČTK poskytl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V roce 2016 bylo vyhlášeno v Česku kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu jen pět smogových situací.

Aktuální údaje o znečištění ovzduší

Na měřicí stanici v Radvanicích, kterou provozuje Zdravotní ústav Ostrava, byl imisní limit pro polétavý prach v minulém roce překonán v 84 dnech, o rok dříve to bylo dokonce 89 dní. Maximální povolený počet překročení denního imisního limitu pro polétavý prach je přitom stanoven na 35 dní v roce. Loni ho překonalo 47 ze 103 stanic v zemi, které mají tyto údaje k dispozici. Nejvíce jich bylo v ostravské aglomeraci, nejhůře se lidem dýchalo v lednu.

Obdobně jako Radvanice na tom loni byly také Věřňovice, které jsou součástí Dolní Lutyně na Karvinsku. Dnů s překročeným imisním limitem tam stanice ČHMÚ loni zaznamenala 80. Věřňovice zaznamenaly i nejvyšší denní koncentraci polétavého prachu PM10 - 502 mikrogramů na metr krychlový, kterou tam naměřili 9. ledna 2017. To představuje více než desetinásobné překonání mezní hranice.

V loňské zimě smog postupně zasáhl všechny kraje na Moravě i většinu v Čechách. Smogová situace se vyhlašuje, pokud aspoň na polovině meteorologických stanic v kraji překročil dvanáctihodinový průměr koncentrací polétavého prachu v ovzduší hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá pokles.

V některých krajích před rokem několik dní platila i přísnější regulace vyhlašovaná při překročení hranice 150 mikrogramů prachu na metr krychlový, při níž musely omezit provoz průmyslové podniky.

Meteorologové přesto konstatovali, že v roce 2017 panovaly v zemi ve srovnání s dlouhodobým průměrem z let 2007 až 2016 mírně zlepšené rozptylové podmínky. "Špatné rozptylové podmínky neznamenají nutně vysoké koncentrace škodlivin, ale naopak vysoké koncentrace nastávají zpravidla za nepříznivých rozptylových podmínek a při spolupůsobení dalších faktorů, jako je například nízká teplota vzduchu," vysvětlili.

V mnoha případech si lidé ovzduší, které dýchají, znečišťují sami. Příkladem nezodpovědného chování je například autoservis v Ostravě-Radvanicích. Právě tam se obyvatelé nejvíce ohrazují, že jejich městská část patří mezi nejzamořenější v republice a vinu svádějí především na nedaleké ocelárny ArcelorMittal. Jak ale dokazuje video, vzduch si zamořují lidé sami, když místo ekologických zdrojů tepla si podkuřují pod nosy zplodiny z kamen. 

Zdroj: Youtube

K TÉMATU

Varování obyvatelstva
Stupně varování obyvatelstva před znečištěným ovzduším - Upozornění na smogovou situaci a Regulace - se vyhlašují a odvolávají při splnění stanovených podmínek. V případě prachu je to 50 mikrogramů v metru krychlovém. 

Podmínky pro vyhlášení Smogové situace:
Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 µg.m-3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých 12hodinových průměrů hodinových koncentrací. 

Podmínky pro vyhlášení regulace:
Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 µg.m-3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých 12hodinových průměrů hodinových koncentrací.

Ukončení smogové situace:
Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou.