„Klegovka“ je základní škola s padesátiletou tradicí. Nachází se na klidném místě v Ostravě-Hrabůvce. Kromě běžných tříd nabízí žákům i vzdělávání ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy, a to již od 1. ročníku. Chlapci z těchto tříd se pod odborným vedením učitelů a trenérů věnují převážně fotbalu, dívky zase házené. Žákům naší školy je k dispozici velká tělocvična a dvě skvěle udržovaná travnatá hřiště, v atriu školy se nachází tartanová běžecká dráha.

Žáci 2. a 3. ročníků se účastní plaveckého výcviku, pro žáky 7. ročníku škola organizuje lyžařský výcvik v Jeseníkách. Pro žáky jsou každoročně pořádány taktéž ozdravné pobyty.

„Angličtina je v naší škole zařazena do výuky již od 1. ročníku. Ve škole se nachází mnoho odborných učeben, kde se žáci vzdělávají také prostřednictvím interaktivních tabulí. Nejnovějším počinem bylo zmodernizování odborné učebny chemie a fyziky,“ říká ředitel ZŠ Klegova 27 Aleš Vodička.

ZŠ Klegova 27 - 1.B.

Jak také uvádí, odborná pomoc je poskytována dětem s poruchami učení − na škole působí plně kvalifikované školní poradenské pracoviště, které tvoří speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence. Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ostrava-Zábřeh. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se učitelé věnují také během reedukační péče a poskytují pedagogickou intervenci, dětem s vadami řeči zase v logopedickém kroužku.

Pro žáky naší školy jsou pravidelně organizovány besedy s Městskou policií Ostrava, děti se účastní také preventivního programu Hasík a každoročně absolvují i program v oblasti prevence negativních jevů.

Před vyučováním a po něm je o žáky 1. stupně postaráno ve čtyřech odděleních školní družiny. Během odpoledne děti relaxují ve školním atriu, kde se nachází několik herních prvků - malý lanový park a šplhací zahrada s lezeckými stěnami.

Škola pro své žáky pořádá akce i ve spolupráci se Spolkem Klegovka. Mezi dětmi jsou oblíbené oslavy Dne dětí, Halloweenu, Mikuláše, pálení čarodějnic; své výrobky děti prezentují během tradičních vánočních a velikonočních jarmarků.

Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Školní mléko, žáci si během přestávek mohou zakoupit zdravé svačiny.

Ve škole a školní družině mají žáci k dispozici různé zájmové útvary a kroužky. Na škole působí i redakční kroužek, který vydává školní časopis Klegováček. Děti mají možnost vypůjčit si knih a časopisy v žákovské knihovně.


Příště: ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46